Není na škodu znát základní členění nákladů


Náklady – lze je definovat jako spotřebu práce a prostředků v peněžním vyjádření. Pro podnik představují určité vstupy, které jsou v rámci vnitřních mechanismů přetvářeny ve výstupy. Se vznikem nákladů je však spojený také úbytek materiálu a vznik závazků.
počítání peněz
Členění nákladů:
Druhové členění –jednotlivé nákladové druhy jsou zachyceny účetním systémem ekonomické jednotky. Charakteristika jednotlivých nákladů vyplývá z účtové osnovy. Náklady jsou zachyceny v 5. účtové třídě. Za základní nákladové druhy jsou považovány:
·         spotřeba materiálu,
·         spotřeba externích služeb a prací,
·         mzdové a osobní náklady,
·         odpisy dlouhodobého majetku,
·         finanční náklady.
Základní druhové členění:
·         Provozní náklady – ty souvisí s pravidelně se opakující činností podniku.
·         Finanční náklady – zachycují náklady, které jsou spojené s finančními operacemi podniku.
·         Mimořádné náklady – spadají zde náklady, které vzniknou mimořádně a nahodile, bez vazby na činnost podniku.
Účelové členění –je základem pro stanovení racionálního nákladového úkolu, se kterým je poměřována skutečná výše spotřebovaných nákladů.
Z hlediska identifikace věcného nositele rozlišujeme:
·         náklady hlavní výroby – během ní se vytvářejí hlavní vlastnosti výkonů,
·         náklady pomocné výroby – během které získává produkt své charakteristické znaky (např. barvu),
·         náklady vedlejší výroby – během které probíhá výroba náhradních dílů a součástek.
·         náklady přidružených činností – ty mají za cíl například zužitkování odpadu.
Kalkulační třídění nákladů –
·         Přímé (jednicové) náklady – jsou bezprostředně přiřazovány jednotlivým výkonům. Jedná se například o spotřebu materiálu. Přímé náklady se stávají trvalou součástí výrobků a přispívají k tvorbě jeho charakteristických vlastností.
·         Nepřímé náklady- jsou vynaložené na více druhů nebo všechny výkony či na zajištění chodu celého podniku. Proto musí být vykazovány jako režijní náklady (dělí se dále na provozní, správní a odbytové) a náklady pomocných činností.
trojúhelník kvalita, čas a peníze
Podle původu spotřebovaných vstupů se dělí náklady:
·         Prvotní (externí) – vznikají stykem podniku s okolím. Jedná se tedy především o zakoupený materiál, externí služby, nájemné, finanční služby…
·         Druhotné (interní) – vznikají v důsledku spotřeby vnitropodnikových výkonů.
V závislosti na změnách objemu výkonu se člení:
·         Fixní náklady – nejsou závislé na změně objemu produkce a po určité období (pokud nedochází ke změně technologie) se nemění. Jedná se například o nájemné, úroky, mzdy manažerů…
·         Variabilní náklady – závisí na změně objemu produkce.